เครือข่ายวิทยุฯ แห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
เครือข่ายวิทยุฯภาคภาษาต่างประเทศ
เครือข่ายวิทยุฯเพื่อความรู้ และสาระบันเทิง
Quality News Station
เครือข่ายวิทยุฯเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว
เครือข่ายวิทยุฯเพื่อการถ่ายทอดเสียง
วิทยุแห่งความรอบรู้เพื่อผู้ฟัง
Radio Thailand Bangkok 92.5 FM
Radio Thailand Bangkok 918 AM
Education Network Radio Thailand